Ogłoszenie o udostępnieniu Planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 k.s.h.) 1 WRZEŚNIA 2023

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą IMOGENA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jeleniogórskiej 16, 60-179 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000880206, NIP: 7792523064, REGON: 38806025700000, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą Mineola Laboratoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000868510, NIP: 7792520350, REGON: 38747413000000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł  („Spółka Przejmowana”), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej: k.s.h.) w dniu 23 sierpnia 2023 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Mineola Laboratoria Sp. z o.o., na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h., niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia Spółek wraz z załącznikami:

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do art. 516 § 7 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h., udostępnienie Planu Połączenia następuje co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu i trwać będzie nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego ww. uchwałę.